Lassi Noponen

Finlands potential för global

miljöpåverkan är ett "handavtryck",

vilket realiseras när avancerad

miljöteknik exporteras från Finland till världsmarknaden. 

Ilmastopersu

 Lassi och miljöteknik 

 

Jag har varit entreprenör och investerare inom miljöteknologi i över tjugo år. Jag tror på vetenskap, teknik och entreprenörskap och jag har använt dem för att vara med och lösa en av de största utmaningarna i vår tid, klimatförändringarna och förlusten av den biologiska mångfalden. För företag och näringslivet är idag skalbar teknik och tillväxt är en förutsättning för att uppnå en minskad miljöpåverkan. Om de materialiseras blir det möjligt för verksamheten att växa, vilket gynnar både den ekonomiska tillväxten och miljön.

 

Jag har under de senaste tjugo åren varit involverad i dussintals teknikföretag vars teknologier minskar klimatutsläppen och förbättrar miljön. Dessa företag hjälper, till expempel, till med att minska utsläppen inom transportsektorn och därmed främja övergången mot hållbarare transportsystem. De producerar hållbar energi och ökar energieffektiviteten. De hjälper till att spara energi, t.ex. i industrier och i fastigheter och främjar övergången till mer hållbara energisystem. De hjälper till med att minskar vattenförbrukningen i industrier och samhällen och förhindrar att mikroplast kommer in i haven. Andra företag sparar och återvinner t.ex. mat eller värdefulla råvaror och främjar övergången till en cirkulär ekonomi. Jag vill på inget vis överdriva min egen roll i detta, men jag har varit involverad i att ta dessa tillväxtföretag, samt ett antal andra miljöteknikföretag till världsmarknaden. Dessa företag har haft en betydande och mätbar positiv påverkan på miljön, och jag har varit en del av processen att skapa denna. Dessa tillväxtföretag har också skapat hundratals jobb och många alumni, varav många fortsatt att arbeta med miljöteknik hos andra företag. 

 

Entreprenörskap är en krävande sport, men också en enorm resurs där en person i bästa fall förfinas när han eller hon tar ansvar för sig själv och ser resultaten av sina egna ansträngningar. Jag tror att arbetet att bevara naturresurser och bekämpa av klimatförändringar också är en unik affärsmöjlighet. Som entreprenör ser jag en enorm möjlighet att förändra världen i en mer resurseffektiv riktning. 

 

 

 Fotavtryck kontra handavtryck - export av finsk miljöteknik

 

I miljödebatten i Finland måste man skilja mellan stora och små frågor. Finlands koldioxidavtryck är inte ett globalt problem och den finska produktionen är ofta renare än många konkurrerande länder. Finsk produktion och finska arbeten är en miljöaspekt som måste skyddas av beslutsfattare.

 

Finlands roll att lösa de globala miljöfrågorna, är framför allt, att vara en plats där toppmodern miljöteknik utvecklas och bidra genom export av utbildning, vetenskap och teknologi. Inom politiken får vi inte göra symbolpolitiska lösningar för miljön, som försvagar den finländska industrins och företagslivets internationella konkurrenskraft eller det finländska samhällets vitalitet.

 

Jämfört med många länder har Finland hårda naturförhållanden. Av miljöskäl får vi därför inte göra symbolpolitiska lösningar, som komplicerar mobiliteten och livet för Helsingforsborna. Då minskar vi Helsingfors attraktionskraft, som en bekväm plats för människor att bo och arbeta. Av miljöskäl får vi därför inte fatta beslut som bara har en symbolisk miljöpåverkan, men kväver ekonomin och minskar Helsingfors chanser att skapa största möjliga miljö-"handavtryck" på världen.

 

Finlands verkliga möjlighet till global påverkan är det så kallade ”handavtryck” som realiseras genom export av avancerad klimatteknik från Finland till världsmarknaden. Dessa tekniker och lösningar kan vara en viktig källa till ekonomisk tillväxt och välbefinnande för Finland.

 

Införandet av miljöteknik får inte hämma den finländska ekonomin utan öka den.

 

 

 Helsingfors uppdrag

 

En ren och säker livsmiljö är grunden för ett gott liv. Nu och i framtiden. Helsingfors ansvar är att vara en pionjär och förebild i Finland. Medborgarnas intressen kräver en ansvarfull politik och att Helsingfors inte slösar bort skattebetalarnas pengar på symbolpolitik eller moralposering. Utan att beslut fattas med försiktighet och på grundval av fakta, samt med förståelse för miljö- och ekonomiska konsekvenser. Att skydda miljön medför vanligtvis kostnader för medborgarna. Här är det därför viktigt att se till att övergången är rättvis och inte lägger en orimligt stor börda på lokalbefolkningens ekonomi.